Statut

Click here for Federation’s Statute >>

CAPITOLUL I
DATE GENERALE, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ,
ÎNSEMNELE, SEDIUL, DURATA

ART. 1. DATE GENERALE
(1) Prezentul Statut este emis în aplicarea prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Federaţiei Române de Şah.
(2) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH, reorganizată în temeiul legii, este continuatoarea FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ŞAH, atestată documentar în România din data de 4 ianuarie 1925. La Paris (Franţa), la 20 Iulie 1924 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH a devenit membră fondatoare a Federaţiei Internaţionale de Şah (FIDE). Federaţia Română de Şah este membră afiliată la FIDE, din anul 1924 şi la Uniunea Europeană de Şah (ECU), din anul 1990. ¬
(3) La Batumi (Georgia), în anul 1999, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH a devenit membră fondatoare a Asociaţiei Internaţionale de Şah a Mării Negre.
(4) Din anul 1998, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH este recunoscută de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.
ART. 2. DENUMIREA
(1) Denumirea instituţiei este FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH. În text, va fi denumită în continuare F.R.Şah sau Federaţie.
(2) În toate actele, anunţurile, publicaţiile şi documentele instituţiei se vor menţiona denumirea acesteia, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Sportiv şi conturile bancare.
ART. 3. FORMA JURIDICĂ
(l) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, în condiţiile legii.
(2) F.R.Şah este structură sportivă de interes public naţional, care se reorganizează cu avizul expres al Agenţiei Naţionale pentru Sport prin asocierea cluburilor sportive şi Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti. F.R.Şah se înscrie în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă.
(3) F.R.Şah deţine autoritatea privind organizarea şi desfăşurarea activităţii naţionale şahiste, a campionatelor naţionale şi competiţiilor de şah. Autoritatea sa se manifestă deplin potrivit competenţelor date de lege pentru exercitarea drepturilor de îndrumare, supraveghere şi control asupra structurilor sportive afiliate, potrivit Statutului, normelor, regulamentelor şi reglementărilor proprii, precum şi potrivit reglementărilor internaţionale.
(4) F.R.Şah se organizează şi funcţionează în baza Statutului propriu, elaborat în conformitate cu
prevederile legii şi cu Statutul Federaţiei Internaţionale de Şah (FIDE).
(5) Modificarea Statutului propriu şi a actului constitutiv este supusă procedurilor prevăzute de lege, după ce s-a obţinut avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport.
ART. 4. ÎNSEMNELE ŞI CULORILE
(1) F.R.Şah are emblemă şi siglă proprii, conform anexei.
(2) Culorile sunt alb/negru.
(3) Fanionul F.R.Şah are central o piesă de şah (turnul), conform anexei.

ART. 5. SEDIUL
(1) Sediul Federaţiei Române de Şah este în str. Vasile Conta nr. 16 sector 2, Bucureşti.
(2) În cazul în care se consideră că este oportun şi necesar, F.R.Şah îşi poate schimba sediul la o altă adresă, în Bucureşti sau într-o altă localitate din România prin hotărârea Consiliului Director cu ratificarea în prima Adunare Generală a F.R.Şah şi cu respectarea prezentului Statut şi a legislaţiei în vigoare.
ART. 6. DURATA
(1) Durata de funcţionare a FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ŞAH este nedeterminată.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE DE ACTIVITATE

ART. 7. SCOPUL
(1) F.R.Şah desfăşoară activitate de interes public naţional în domeniul sportiv cu scopul realizării cadrului organizat pentru practicarea uneia dintre cele mai vechi discipline sportive: şahul.
(2) F.R Şah are ca scop organizarea, dezvoltarea şi promovarea şahului pe plan local, naţional şi afirmarea în plan internaţional, sub toate formele sale de manifestare la cele trei ramuri sportive: şah practic, şah prin corespondenţă şi compoziţie şahistă.
(3) F.R.Şah îşi propune să popularizeze, să răspândească şi să dezvolte practicarea şahului pe întreg cuprinsul ţării ca element sportiv, ştiinţific-creator, educaţional, cultural şi artistic, promovând spiritul de armonie, corectitudine, toleranţă şi fair-play.
(4) F.R.Şah îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe principii democratice bazate pe egalitatea în ¬drepturi a membrilor săi, fără tratament discriminatoriu din raţiuni naţionale, politice, rasiale, sociale sau religioase.
(5) Competiţiile F.R.Şah sunt deschise în general jucătorilor de ambele sexe. O competiţie denumită campionat sau turneu feminin este rezervată pentru jucătoarele de şah, iar o competiţie denumită campionat sau turneu masculin este rezervată jucătorilor de şah.
ART. 8. OBIECTIVE DE ACTIVITATE
În realizarea scopurilor sale, F.R.Şah are ca obiective de activitate:
(1) ACTIVITĂŢI PRINCIPALE
a. elaborarea şi aplicarea strategiei şahiste naţionale şi a programelor de activitate şahistă pe termen scurt şi mediu, în concordanţă cu strategia sportivă naţională şi controlarea aplicării acestora de către membrii afiliaţi;
b. aplicarea în activitatea şahistă a legislaţiei în vigoare, a Statutului, normelor şi regulamentelor proprii, în concordanţă cu reglementările internaţionale;
c. adoptarea de norme tehnico-metodice şi de organizare, precum şi a unor reglementări specifice domeniului de competenţă;
d. adoptarea, organizarea şi desfăşurarea sistemului competiţional şahist naţional prevăzut în calendarele şahiste anuale;
e. promovarea şahului la nivel naţional şi stimularea competiţiilor şahiste cu caracter regional, judeţean sau local;
f. organizarea competiţiilor şahiste internaţionale programate în România, prevăzute în calendarele anuale internaţionale;
g. selecţionarea şi pregătirea loturilor naţionale, precum şi asigurarea participării acestora la competiţiile internaţionale oficiale şi amicale;
h. exercitarea autorităţii disciplinare în termenii prevăzuţi de lege şi potrivit Statutului, normelor şi regulamentelor proprii prin îndrumarea, supravegherea şi controlul de specialitate în organizarea şi desfăşurarea activităţii şahiste la nivelul structurilor sportive afiliate şi prin sprijinirea acestora din punct de vedere moral, tehnic şi financiar ;
i. organizarea sau tutelarea competiţiilor oficiale cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României, cu avizul ANS ;
j. participarea, inclusiv ca membru, în organizaţiile europene şi internaţionale cu caracter profesional, la congrese, conferinţe, reuniuni şi la întreaga activitate a acestora, precum şi colaborarea cu entităţi juridice similare din străinătate, în problemele specifice activităţii sportive;
k. asigurarea reprezentării României în competiţiile internaţionale de şah şi în organismele internaţionale;
1. alte activităţi sportive prevăzute de lege.
(2) ACTIVITĂŢI CONEXE LA PUNCTUL (1) ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
a. elaborarea şi realizarea planurilor de pregătire şi de participare ale şahiştilor de performanţă români în cadrul reprezentativelor naţionale la competiţiile oficiale internaţionale de şah;
b. omologarea rezultatelor sportive din competiţiile organizate în România pentru atribuirea de categorii sportive şi titluri sportive conform reglementărilor interne şi internaţionale;
c. aplicarea în practică a reglementărilor, normelor şi coeficienţilor individuali valorici internaţionali (rating) şi interni (CIV);
d. colaborarea cu Agenţia Naţională pentru Sport, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu instituţiile din structurile acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din şah;
e. organizarea de activităţi de perfecţionare a specialiştilor din şah (antrenori, instructori, arbitri): stagii de pregătire şi verificare, reuniuni, seminarii tematice, cursuri de perfecţionare şi avansare;
f. organizarea şi coordonarea întregii activităţi a antrenorilor de şah şi a arbitrilor de şah cu respectarea prevederilor legale, interne şi internaţionale;
g. promovarea şi respectarea codului de etică şi disciplină al F.R.Şah;
h. promovarea şahului ca disciplină sportivă olimpică şi recunoaşterea şahului ca disciplină sportivă în procesul instructiv-educativ din cadrul sistemului educaţional naţional;
i. promovarea măsurilor de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi metodelor neregulamentare, destinate să măreasca în mod artificial capacitatea fizică şi mentală a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate la nivel naţional;
j. întreprinderea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea spiritului de toleranţă şi fair-play, în activitatea sportivă;
k. producerea, editarea şi difuzarea de publicaţii proprii pentru promovarea şahului şi pentru popularizarea activităţilor sale direct sau indirect legate de obiectul său de activitate;
1. încasarea de cotizaţii, taxe, vize şi licenţe pentru servicii legate de activitatea sportivă, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prevăzute de lege;
m. alte activităţi şi servicii legate direct sau indirect de obiectul său de activitate, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL

ART. 9. PATRIMONIUL INIŢIAL
(1) Patrimoniul iniţial al F.R.Şah este în cuantum de minim 2080 (două mii optzeci) lei.
ART. 10. MAJORAREA SAU REDUCEREA PATRIMONIULUI.
(1) Patrimoniul F.R.Şah poate fi majorat pe baza hotărârii Consiliului Director cu ratificare în prima Adunare Generală a F.R.Şah, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prevăzute de lege.
(2) Patrimoniul F.R.Şah poate fi redus pe baza hotărârii Adunării Generale a F.R.Şah, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA

ART. 11. ORGANELE DE CONDUCERE
(1) Organul de conducere colectivă al Federaţiei Române de Şah este ADUNAREA GENERALĂ a membrilor afiliaţi.
(2) Între două Adunări Generale, conducerea colectivă a Federaţiei Române de Şah este asigurată de Consiliul Director. Membrii acestuia vor fi aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de patru ani, cu excepţia Secretarului general şi a Directorului tehnic/antrenor federal, care fac parte de drept din acest organ de conducere. Alegeri interimare pot avea loc în cazul demisiei sau decesului persoanei sau în situaţii speciale prevăzute în prezentul Statut.
(3) Preşedintele este conducătorul în exerciţiu al Federaţiei Române de Şah.
(4) Organul de administrare şi gestionare al Federaţiei Române de Şah este Directoratul. Atribuţiile acestui organ sunt specifice, de execuţie a hotărârilor luate de Consiliul Director. ¬
ART. 12. ADUNAREA GENERALĂ
(1) ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere a Federaţiei Române de Şah, care decide asupra strategiei acesteia şi asupra politicii sale economice. Adunarea Generală exercită puterea legislativă.
(2) Adunarea Generală supraveghează şi analizează activitatea Consiliului Director, a Directoratului şi a structurilor sportive afiliate.
(3) Pentru validarea hotărârilor Adunării Generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.
(4) Dacă Adunarea Generală a membrilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(3), Adunarea Generală care se va întruni printr-o reconvocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei Adunări Generale, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.
(5) Reconvocarea celei de-a doua Adunări Generale va avea loc în termen de maximum 15 zile de la data primei Adunări Generale şi va putea fi anunţată în convocatorul primei Adunări Generale, în eventualitatea neîntrunirii cvorumului.
(6) Când nu este sesiune, Adunarea Generală poate delega Consiliului Director exercitarea atribuţiilor sale, dar Consiliul Director nu va lua decizii legislative şi executive în materie de:
a. Alegerea organelor de conducere ale F.R. Şah;
b. Alegerea Comisiei de cenzori;
c. Modificări în Statutul F.R.Şah;
d. Alegerea Comisiei federale de apel;
e. Modificări în cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi contribuţiilor percepute de Federaţie;
f. Modificări în materie de sistem competiţional;
g. Modificări în Regulamentul de clasificări sportive;
h. Modificări în Regulamentul de transferări sportive.
În cazuri excepţionale: pentru dobândirea personalităţii juridice de drept privat, pentru, alte cazuri stabilite de lege sau de Agenţia Naţională pentru Sport, pentru cazuri de forţă majoră, Adunarea Generală va mandata Consiliul Director să exercite atribuţiile sale indicate prevăzute la lit. d.,e.,g.,h.. Adunarea Generală poate da Consiliului Director mandat pe termen limitat pentru schimbarea sistemului competiţional.
(7) Adunarea Generală poate fi: Adunare Generală ordinară anuală, Adunare Generală extraordinară sau Adunare Generală de alegeri.
(8) ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ are următoarele atribuţii:
a. determină strategia de acţiune a Federaţiei; analizează activitatea desfăşurată de Federaţie în anul precedent;
b. analizează şi aprobă bilanţul contabil după ascultarea raportului Consiliului Director, prezentat de Preşedinte şi Raportul cenzorilor;
c. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
d. la propunerea Directoratului sau, după caz, a Consiliului Director, anual aprobă cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi contribuţiilor percepute de Federaţie;
e. alte atribuţii prevăzute de lege. ¬
(9) ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ are următoarele atribuţii:
a. aprobă mutarea sediului social al F.R.Şah;
b. aprobă reorganizarea activităţii;
c. aprobă reevaluarea patrimoniului, conform legii, aprobă majorarea sau reducerea patrimoniului şi condiţiile efectuării acestora;
d. aprobă încheierea de acte juridice prin care F.R.Şah dobândeşte, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie o garanţie de bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv;
e. analizează activitatea desfăşurată de Federaţie pe diferite perioade; aprobă sistemul competiţional naţional, regulamentul de transferări interne şi internaţionale şi regulamentul de clasificări sportive;
f. aprobă nivelul fondului de rezervă statutar;
g. la propunerea Preşedintelui Federaţiei, a Consiliului Director sau a unei treimi din numărul membrilor afiliaţi la FRŞah desemnează membrii de onoare ai Federaţiei;
h. la propunerea Directoratului sau, după caz, a Consiliului Director, aprobă modificări ale cuantumului cotizaţiilor, taxelor şi contribuţiilor percepute de Federaţie;
i. revocă membrii Consiliului Director;
j. alege din 4 în 4 ani sau completează componenţa Consiliului Director;
k. alte atribuţii prevăzute de lege.
(10) În cazuri excepţionale, Adunarea Generală extraordinară va delega Consiliului Director exerciţiul atribuţiilor prevăzute la pct. (9) lit. a-d, iar deciziile luate de Consiliul Director vor fi supuse ratificării în prima Adunare Generală.
(11) Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale extraordinare a membrilor afiliaţi este necesară prezenţa a 2/3 (două treimi) din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.
(12) Dacă Adunarea Generală extraordinară a membrilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (11), Adunarea Generală extraordinară care se va reconvoca poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu votul majorităţii (jumătate+unu). Cea de-a doua Adunare Generală extraordinară va avea loc în termen de maximum 15 zile de la data primei Adunări Generale extraordinare.
(13) ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI are loc o dată la 4 ani cu scopul alegerii organelor colective de conducere.
(14) CONDIŢII ELECTORALE Eligibilitatea în CONSILIUL DIRECTOR este condiţionată de îndeplinirea următoarelor condiţii:
a. Candidaţii trebuie să fie persoane majore domiciliate în România;
b. În Consiliul Director poate fi ales un singur reprezentant al unei structuri sportive afiliate, instituţii, societăţi comerciale;
c. Candidaţii au obligaţia să prezinte cazierul judiciar.
(15) CANDIDATURILE PENTRU CONSILIUL DIRECTOR Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale de alegeri, Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti, precum şi cluburile sportive afiliate, vor transmite Federaţiei candidaturile pentru Consiliul Director pe funcţii (preşedinte, vicepreşedinte, membri), însoţite de prezentarea activităţii candidaţilor, apartenenţa candidaţilor la o structură sportivă afiliată, instituţie, organizaţie sportivă sau societate comercială, confirmarea acceptării candidaturii şi curriculum vitae al fiecăruia. Candidaţii pot să-şi promoveze platforma electorală. Propunerile pentru funcţia de preşedinte trebuie însoţite de programe scrise ale fiecărui candidat privind strategia şi obiectivele pe care doreşte să le realizeze pe perioada mandatului. F.R.Şah va întocmi şi oficializa lista candidaturilor, rezultată din propuneri şi o va comunica membrilor afiliaţi cel mai târziu cu 10 zile înainte de data Adunării Generale de alegeri.
(16) ALEGERILE PENTRU CONSILIUL DIRECTOR se desfăşoară prin vot secret, pe funcţii, fiind declaraţi aleşi, după cum urmează: Preşedintele, Vicepreşedinţii şi membrii.
(17) PREŞEDINTELE este desemnat prin vot de către Adunarea Generală extraordinară de alegeri pentru un mandat de 4 ani. Mandatul poate fi reînnoit în condiţiile prezentului Statut. Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de Preşedinte al F.R.Şah trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
b. domiciliul în România.
În situaţia în care pentru funcţia de Preşedinte este propus un singur candidat, Preşedintele este ales direct şi prin vot deschis de Adunarea Generală.
Pentru alegerea Preşedintelui Federaţiei este necesară obţinerea majorităţii (jumătate plus unu) a voturilor exprimate şi validate.
În situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin, nici un candidat nu a întrunit jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate, se va organiza un al doilea tur de scrutin la care vor participa numai primii doi candidaţi în ordinea dată de numărul de voturi obţinute la primul tur de scrutin.
Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între aceştia.
În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.
Dacă nici în al doilea tur de scrutin nu se realizează majoritatea voturilor, fără a se cumula voturile obţinute la primul scrutin, în situaţia de balotaj (nici un candidat nu îndeplineşte majoritatea absolută a voturilor), va fi declarat ales candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi exprimate. În cazul egalităţii de voturi, scrutinul se repetă.
(18) Cei 2 VICEPREŞEDINŢI sunt desemnaţi prin vot de către Adunarea Generală de alegeri pentru un mandat de 4 ani. Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de VICEPREŞEDINTE al F.R.Şah trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
a. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
b. domiciliul în România.
Cei 2 Vicepreşedinţi ai F.R.Şah sunt aleşi direct numai dacă întrunesc jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate şi validate.
În situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin, pentru funcţia de Vicepreşedinte, nici un candidat nu a întrunit majoritatea absolută a voturilor, se va organiza un al doilea scrutin, la care vor participa, în ordinea dată de numărul de voturi obţinute la primul scrutin, numai primii 3 candidaţi. Dacă mai mulţi candidaţi la funcţia de Vicepreşedinte se află la egalitate de voturi în primul scrutin, toţi aceştia vor participa în cel de-al doilea scrutin.
Dacă nici în al doilea tur de scrutin nu se realizează majoritatea voturilor, fără a se cumula voturile obţinute în primul scrutin, în situaţia de balotaj (nici un candidat nu îndeplineşte majoritatea absolută a voturilor), vor fi declaraţi aleşi primii 2 candidaţi care au obţinut numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate şi validate. În cazul egalităţii de voturi, scrutinul se repetă.
(19) MEMBRII Consiliului Director sunt desemnaţi prin vot de către Adunarea Generală de alegeri pentru un mandat de 4 ani.
(20) ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI alege prin vot deschis Comisia de cenzori, în baza propunerilor membrilor.
Cu respectarea prevederilor art. 12, punctul (6), Comisia federală de apel poate fi aleasă prin vot deschis de Adunarea Generală.
(21) ALEGERI INTERIMARE. În cazul în care, din diferite motive, în perioada dintre două Adunări Generale de alegeri, Consiliul Director se descompletează, Adunarea Generală ordinară poate alege, în limita de până la 30% din numărul membrilor, la propunerea Consiliului Director, alte persoane pentru ocuparea funcţiilor vacante.
(22) În cazul în care, din diferite motive, în perioada dintre două Adunări Generale, Consiliul Director devine nestatutar, descompletându-se peste limita de 30%, Preşedintele Federaţiei va convoca Adunarea Generală de alegeri.
ART. 13. CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE
(1) Convocarea Adunărilor Generale trebuie să conţină data, locul şi ora începerii lucrărilor Adunării Generale, ordinea de zi explicită. Documentul de convocare va fi transmis membrilor afiliaţi cu 30 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale.
(2) Pentru cazuri stabilite de lege, pentru reorganizarea activităţii sportive naţionale, Adunarea Generală se convoacă de Preşedinte şi Secretarul general ca urmare a ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
(3) Adunarea Generală de alegeri nu poate lua hotărâri fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale şi prezentului Statut referitoare la validarea hotărârilor adoptate.
(4) Şedinţele Adunărilor Generale pot avea loc în sediul F.R Şah sau în orice loc menţionat în convocare.
(5) ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ are loc o dată pe an, după încheierea exerciţiului financiar al anului precedent, pentru aprobarea Raportului de activitate, pentru examinarea bilanţului contabil şi a realizării obiectivelor sportive propuse, precum şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs.
(6) ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ va fi convocată astfel:
a. de Preşedintele Federaţiei;
b. de Consiliul Director, dacă acest lucru este cerut în scris de 2/3 (două treimi) din membrii Consiliului Director ;
c. ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere în activitatea Consiliului Director semnată de cel puţin 2/3 (două treimi) din delegaţii cu drept de vot în Adunarea Generală.
(7) ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI se convoacă de Preşedinte ca urmare a hotărârii Consiliului Director.
ART. 14. ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE
(1) Şedinţele Adunărilor Generale sunt conduse de Preşedintele Federaţiei sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui.
(2) În cazul alegerilor, Adunarea Generală de alegeri va fi condusă de Secretarul general sau de o persoană desemnată de Consiliul Director, cu condiţia ca aceasta să nu candideze pe nici o funcţie.
(3) Preşedintele (sau persoana desemnată) numeşte un Secretar al şedinţei Adunării Generale pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de lege.
(4) Adunarea Generală va aproba componenţa Comisiei de validare a voturilor, care va fi formată din 3 membri şi 2 observatori.
(5) Cu ocazia Adunărilor Generale sunt întocmite procese-verbale.
(6) Procesul verbal va fi semnat de Preşedintele de şedinţă şi de Secretarul şedinţei Adunării Generale, desemnat pentru întocmirea acestuia.
ART. 15. PARTICIPANŢII LA ADUNAREA GENERALĂ
(1) La Adunarea Generală participă cu drept de vot câte un delegat al fiecărui membru afiliat.
(2) Delegatul ANS în raport cu F.R.Şah participă la Adunarea Generală şi exercită atribuţiile stabilite de lege precum şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al Preşedintelui ANS.
(3) Fiecare membru afiliat, cu drept de vot, este reprezentat în Adunarea Generală de către un delegat acreditat printr-o delegaţie de reprezentare care trebuie să fie semnată de persoana autorizată a structurii sportive pe care o reprezintă şi care trebuie să fie înregistrată la F.R.Şah.
(4) Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se va face înaintea începerii Adunării Generale, pe baza delegaţiei scrise, emise de structura sportivă respectivă, care i-a desemnat.
(5) Dreptul de vot al unei structuri sportive afiliate este unipersonal şi netransmisibil. Fiecare structură sportivă afiliată, prezentă în Adunarea Generală, are un singur vot:
a. un delegat desemnat de conducerea fiecărui club afiliat
b. un delegat desemnat de conducerea fiecărei Asociaţii Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti afiliate
(6) La Adunarea Generală pot participa şi membrii Consiliului Director care nu au delegaţie de reprezentare de la vreun membru afiliat. Ca invitaţi pot participa: membrii de onoare, preşedinţi ai Colegiilor şi Comisiilor Federaţiei, reprezentanţi ai mass media, alte persoane invitate de CD.
(7) Invitaţii la Adunarea Generală nu au drept de vot.
ART. 16. HOTĂRÂRILE ADUNĂRILOR GENERALE
(1) Sesiunile Adunărilor Generale pot fi publice. Votul în Adunarea Generală este deschis. Votul în Adunarea Generală de alegeri este secret.
(2) În Adunarea Generală, fiecare propunere a Consiliului Director se supune prima, după discuţii, la vot.
(3) În cazuri speciale, amendamentele se votează primele. Propunerile suplimentare se supun la vot numai dacă sunt acceptate din punct de vedere statutar şi legal.
(4) Adunarea Generală va nominaliza o comisie temporară, formată din 5 membri, pentru analizarea propunerilor şi amendamentelor făcute, comisia temporară verificând legalitatea acestora. Deliberările şi propunerile comisiei temporare vor fi transmise Consiliului Director care va putea să şi le însuşească sau să le respingă. Hotărârile Consiliului Director vor fi supuse spre ratificare în prima Adunare Generală.
(5) De fiecare dată când discuţiile se finalizează cu o hotărâre, Secretarul Adunării Generale va anunţa cvorumul prin nominalizarea persoanelor cu drept de vot şi va centraliza voturile pronunţate.
(6) În caz de egalitate de voturi, Preşedintele F.R.Şah decide, cu excepţia alegerilor. Pentru alegeri, reglementările electorale sunt operative.
(7) Propunerile pentru includerea în ordinea de zi a Adunării Generale vor fi transmise Preşedintelui F.R.Şah de către structurile sportive nu mai târziu de 20 de zile înainte de data Adunării Generale, împreună cu argumentele tehnice care motivează propunerile.
(8) Hotărârile Adunărilor Generale se vor publica în termen de 30 de zile, în extras, într-una dintre publicaţiile oficiale ale F.R.Şah.
(9) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului Statut, se va publica numai actul adiţional, întocmit pe baza procesului-verbal al Adunării Generale, care va cuprinde textul integral al modificărilor.
(10) Hotărârile Adunărilor Generale nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a acestor formalităţi şi, după caz, a oricăror cerinţe prevăzute de lege.
ART. 17. CONSILIUL DIRECTOR
(1) Federaţia Română de Şah are ca organ de conducere colectivă CONSILIUL DIRECTOR – compus din 11 membri, respectiv: 9 membri aleşi şi 2 membri de drept (angajaţi: Secretarul general şi Directorul tehnic/antrenorul federal).
(2) Membrii Consiliului Director sunt aleşi pe funcţii (Preşedinte, 2 Vicepreşedinţi, 6 membri) de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii lor pe noi perioade cu aceeaşi durată.
(3) Activitatea Consiliului Director se desfăşoară între Adunările Generale anuale, în sesiuni trimestriale sau ori de câte ori este cazul, stabilite de către Preşedinte. Sesiunile Consiliului Director pot avea loc în plen sau prin corespondenţă. Procedura de convocare, ordinea de zi, localitatea, data şi durata sesiunii sunt stabilite, de la caz la caz, de Preşedinte şi duse la îndeplinire de Secretarul general. Membrii Consiliului Director sunt responsabili de achitarea cheltuielilor proprii de participare la şedinţele Consiliului Director.
(4) Activitatea Consiliului Director constă din activitatea Preşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Director, în colaborare cu Colegiile şi Comisiile federale permanente şi cu structurile sportive afiliate în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor Federaţiei. În Raportul anual, pe care îl prezintă Preşedintele Federaţiei, se cuprind activităţile principale: prezentarea acţiunilor întreprinse, analizarea modului de realizare tehnico-materială, precum şi recomandări pentru viitor. Pentru perfecţionarea activităţii şi pentru a nu exista interese divergente care să genereze în controverse, la propunerea Preşedintelui, Consiliul Director poate include pe ordinea de zi a Adunărilor Generale propuneri de amendamente la reglementările federale care să fie discutate şi decise prin vot.
(5) Consiliul Director este prezidat de Preşedintele F.R.Şah sau de persoana desemnată de acesta. Preşedintele poate numi un secretar de şedinţă fie dintre membrii Consiliului Director fie din afara acestuia.
(6) Pentru validarea hotărârilor este necesară participarea a cel puţin 7 dintre membrii Consiliului Director. Hotărârile se iau prin vot deschis, cu numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate. Consiliul Director poate lua hotărâri şi prin scrisori, fax sau e-mail, dar întrunirile în plen vor fi cel puţin 4 pe an. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui este decisiv. ¬
(7) Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii de zi aprobate de Preşedinte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de Preşedinte. Procesul-verbal este un document oficial al F.R.Şah şi se semnează de membrii prezenţi şi de secretarul de şedinţă. Se pot folosi şi reportofoane sau alte mijloace de înregistrare, situaţie în care casetele sau benzile se inventariază şi se păstrează în Federaţie ca documente oficiale.
(8) Hotărârile Consiliului Director nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a acestor formalităţi şi, după caz, a oricăror cerinţe prevăzute de lege. Extras din hotărârile luate de Consiliul Director va fi publicat într-una dintre publicaţiile oficiale ale Federaţiei sau afişat la sediul Federaţiei sau pe website-ul Federaţiei.
(9) Consiliul Director poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate, numind comisii temporare de lucru ale Consiliului Director şi poate, de asemenea recurge la specialişti pentru expertizarea unor probleme.
(10) Sesiunile Consiliului Director nu sunt publice. Sesiunile Consiliului Director pot fi deschise numai atunci când membrii Consiliului Director hotărăsc în consens. În luarea unor decizii tehnice speciale, Consiliul Director poate invita la sesiunile sale specialişti sau observatori fără drept de vot. Membrii afiliaţi pot solicita Preşedintelui să fie invitaţi să participe la sesiunile Consiliului Director atunci când se iau decizii legate de activitatea acestora, putând să-şi apere drepturile sau să prezinte opinii exprese legate de reglementările federale.
(11) Reprezentanţii ANS şi ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pot participa la şedinţe ori de câte ori consideră necesar, anunţând în prealabil acest lucru.
ART. 18. PREŞEDINTELE
(1) PREŞEDINTELE este conducătorul în exerciţiu al Federaţiei Române de Şah şi îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte al Consiliului Director.
(2) Preşedintele reprezintă oficial Federaţia Română de Şah în relaţiile cu terţi din ţară şi străinătate. Preşedintele este reprezentantul legal al Federaţiei Române de Şah în organizaţiile europene şi internaţionale cu profil similar de activitate cu a Federaţiei Române de Şah. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixând durata şi limitele mandatului acordat. Preşedintele este ordonator de credite şi poate fi salarizat.
(3) Preşedintele prezidează şi conduce şedinţele, Adunările Generale şi sesiunile Consiliului Director şi, atunci când este oportun şi necesar, şedinţele Directoratului. El supraveghează activitatea acestor organisme. În interesul promovării şi propagării jocului de şah, Preşedintele se oferă el însuşi ca intermediar al membrilor afiliaţi. Preşedintele îşi prezintă Raportul anual în faţa Adunării Generale.
(4) Preşedintele emite hotărâri sub forma de Ordin al Preşedintelui Federaţiei Române de Şah.
(5) Preşedintele F.R.Şah aprobă:
a. bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare acţiune programată;
b. necesarul de echipament şi materiale sportive pentru loturile reprezentative, în vederea pregătirii şi participării acestora la competiţiile internaţionale;
c. sumele necesare ce urmează a fi angajate, cu respectarea normelor financiare în vigoare;
d. promovarea, recompensarea şi sancţionarea membrilor afiliaţi şi a membrilor acestora (jucători, antrenori, alţi specialişti şi oficiali) precum şi a personalului salarizat al F.R.Şah;
e. alte probleme, în limita atribuţiilor stabilite de lege;
(6) Preşedintele F.R.Şah propune spre aprobare Consiliului Director:
a. numirea preşedinţilor şi membrilor din colegiile şi comisiile temporare şi permanente;
b. componenţa delegaţiilor României la competiţii internaţionale, reuniuni şi congrese;
c. lista arbitrilor de nivel naţional şi a candidaţilor pentru clasificarea ca arbitri internaţionali şi arbitri FIDE, conform propunerilor prezentate la Colegiul de specialitate;
d. participarea arbitrilor la competiţiile interne şi internaţionale, conform propunerilor prezentate de Colegiul de specialitate;
e. numirea în funcţii a personalului salarizat.
(7) Preşedintele F.R.Şah semnează ordine, principalele documente şi lucrări elaborate de Federaţie – programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, calendarul sportiv intern şi internaţional, hotărârile Consiliului Director privind derularea acţiunilor sportive internaţionale, precum şi corespondenţa internă şi internaţională în relaţia cu terţi. Preşedintele poate numi un purtător de cuvânt al FR Şah.
(8) Preşedintele F.R.Şah participă la principalele acţiuni interne şi internaţionale, reprezintă Federaţia în raport cu organizaţiile sportive interne şi internaţionale, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine.
ART. 19. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DIRECTOR
(1) CONSILIUL DIRECTOR are următoarele atribuţii:
a. Asigură şi răspunde de respectarea legislaţiei naţionale în întreaga activitate şahistă, de aplicarea strategiei naţionale, de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale, a programelor şi planurilor de activitate şi de respectarea de către toţi membrii Federaţiei a Statutului şi regulamentelor F.R.Şah, precum şi a normelor privind activitatea şahistă în vigoare; b. Asigură şi răspunde de implementarea şi respectarea legislaţiei şahiste internaţionale în vigoare.
c. Aprobă afilierea membrilor, precum şi radierea acestora.
d. Aprobă şi răspunde de respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Federaţiei.
e. Întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli; asigură fondurile financiare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii Federaţiei; aprobă şi asigură fondurile necesare funcţionării sediului Federaţiei.
f. Analizează periodic activitatea Federaţiei şi răspunde de modul de utilizare a fondurilor financiare ale Federaţiei.
g. În trimestrul IV, aprobă calendarul competiţional naţional şi calendarul acţiunilor sportive internaţionale, pentru următorul an competiţional.
h. Propune Adunării Generale spre aprobare: sistemul competiţional naţional, regulamentul de transferări interne şi internaţionale şi regulamentul de clasificare sportivă, excluderea definitivă a membrilor afiliaţi care s-au dovedit a fi vinovaţi de grave încălcări ale Statutului, ale normelor şi regulamentelor federale, de neplata cotizaţiei, taxelor şi obligaţiilor financiare ce le revin.
i. Asigură şi răspunde de respectarea calendarului competiţional naţional şi a calendarului acţiunilor sportive internaţionale, asigurând bugetul propus pentru fiecare acţiune sportivă.
j. Aprobă regulamentele de organizare şi desfăşurare ale competiţiilor oficiale interne, concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor de performanţă şi sistemul de norme şi cerinţe tehnico-metodice specifice şahului de performanţă.
k. Stabileşte organigrama, aprobă şi asigură nivelul de salarizare a personalului necesar pentru a îndeplini sarcinile necesare realizării scopului propus de Federaţie.
l. La propunerea Preşedintelui, aprobă: componenţa Colegiilor şi Comisiilor centrale; organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii Colegiilor şi Comisiilor centrale şi a Asociaţiilor Judeţene de Şah, precum şi a cluburilor de şah afiliate şi a secţiilor de şah; prin Colegiile şi Comisiile centrale, precum şi prin membrii afiliaţi, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea competiţiilor oficiale interne şi internaţionale.
m. Pe baza propunerilor formulate de Colegiul Central de Antrenori, aprobă componenţa loturilor olimpice şi naţionale, structura colectivelor tehnice şi planurile de pregătire ale loturilor, inclusiv obiectivele de realizat, asigurând fondurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a acţiunilor de selecţie, pregătire şi participare la competiţiile internaţionale oficiale de obiectiv a loturilor reprezentative, precum şi pentru organizarea controlului activităţii acestora.
n. La propunerea Preşedintelui, aprobă: componenţa delegaţiilor şi asigură fondurile necesare pentru participarea la competiţii oficiale internaţionale de obiectiv, mandatul reprezentanţilor Federaţiei în vederea participării la reuniunile forurilor sportive internaţionale, candidaţii Federaţiei care urmează a fi propuşi pentru a fi aleşi, cooptaţi sau numiţi în organismele internaţionale.
o. Periodic, analizează activitatea desfăşurată, fondurile alocate şi rezultatele obţinute la competiţiile naţionale şi internaţionale şi concluziile de la reuniuni, consfătuiri, congrese, pe baza rapoartelor prezentate de delegaţi.
p. Aprobă afilierea Federaţiei la foruri sportive regionale, continentale sau internaţionale, după obţinerea avizului ANS, conform legislaţiei în vigoare.
q. Aprobă lista arbitrilor de nivel naţional şi a candidaţilor pentru clasificarea ca arbitri internaţionali şi arbitri FIDE, conform propunerilor prezentate de Colegiul de specialitate.
r. Aprobă participarea arbitrilor la competiţiile interne organizate de F.R.Şah şi la cele internaţionale, conform propunerilor prezentate de Colegiul de specialitate.
s. Convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi, materialele care urmează să fie prezentate.
t. Consiliul Director aprobă Codul de etică şi disciplină cuprinzând abaterile şi sancţiunile disciplinare, instanţele disciplinare ale Federaţiei şi competenţele lor, procedura disciplinară, modul de soluţionare a cauzelor şi adoptarea hotărârilor sau deciziilor de sancţionare a celor vinovaţi. Codul de etică şi disciplină este supus spre ratificare primei Adunări Generale.
u. Consiliul Director este autorizat să menţină, să modifice sau să anuleze deciziile instanţelor disciplinare ale F.R.Şah (cu excepţia Comisiei de Apel) privitoare la abaterile disciplinare, precum şi să adopte hotărâri noi în legătură cu acestea potrivit prevederilor regulamentare.
v. Soluţionează litigiile care apar între membrii Federaţiei sau între aceştia şi organismele federale; pe linia organelor sportive, hotărârile Consiliului Director sunt executive.
w. Decide în orice problemă privind activitatea şahistă, cu condiţia ca măsura adoptată să nu fie potrivnică prezentului Statut sau Regulamentului de organizare şi funcţionare sau în competenţa unui alt organism.
x. Alte atribuţii stabilite de lege.
ART. 20. VICEPREŞEDINŢII
(1) Vicepreşedinţii Federaţiei Române de Şah coordonează activitatea unor secţiuni ale Federaţiei, potrivit sarcinilor atribuite de Preşedintele Federaţiei, pe limite de competenţe, pentru a îndruma şi coordona activitatea Colegiilor federale şi a Comisiilor permanente ale Federaţiei.
(2) Vicepreşedinţii au şi alte responsabilităţi atribuite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei.
(3) Vicepreşedinţii Federaţiei Române de Şah pot fi desemnaţi de Preşedinte pentru ca să participe în numele F.R.Şah la anumite evenimente şahiste speciale cu scopul promovării imaginii Federaţiei şi a „sportului minţii”.
ART. 21. DIRECTORATUL
(1) Directoratul este organul de administrare şi gestionare al F.R.Şah care asigură conducerea operativă a Federaţiei şi care este format din personal salariat de execuţie: secretarul general, Directorul tehnic/antrenor federal şi contabilul şef/contabil. Secretarul general conduce activitatea Directoratului.
(2) Organigrama Federaţiei şi statul de funcţii sunt aprobate de Consiliul Director. Personalul salariat nu este supus alegerii în Adunarea Generală. Personalul salariat al Federaţiei este numit pe funcţii prin Ordin al Preşedintelui, cu atribuţiile prevăzute în fişa postului.
(3) SECRETARUL GENERAL este membru cu drept de vot în Consiliul Director şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. organizează activitatea Federaţiei în scopul aplicării, hotărârilor Adunării Generale, ale Preşedintelui şi ale Consiliului Director, a prevederilor statutare şi legale.
b. stabileşte, împreună cu Preşedintele Federaţiei, data şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director, pregăteşte materialele şi lucrările care se prezintă Consiliului Director;
c. organizează, coordonează şi sprijină activitatea Colegiilor şi Comisiilor centrale, pregăteşte împreună cu acestea şi supune aprobării Consiliului Director propuneri referitoare la:
c.1. programele şi planurile de activitate ale Federaţiei;
c.2. calendarul sportiv intern şi internaţional;
c.3. proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi a asigurării materiale a activităţii;
c.4. programele şi planurile de pregătire ale loturilor olimpice şi naţionale, componenţa acestora şi a colectivelor tehnice;
c.5. componenţa nominală a delegaţiilor care se deplasează în străinătate;
c.6. premieri, indemnizaţii, prime şi alte recompense pentru sportivi, specialişti sau colaboratori;
d. asigură prin Colegiile şi Comisiile centrale şi teritoriale, organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional; supune spre aprobare Preşedintelui Federaţiei bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare acţiune programată şi angajează sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare;
e. organizează controlul şi sprijinirea activităţii loturilor reprezentative şi a secţiilor afiliate, prezentând în Consiliul Director concluzii şi propuneri pentru optimizarea activităţii sportive a acestora;
f. organizează şi conduce activitatea personalului salariat al Federaţiei, face propuneri de promovare, recompensare şi sancţionare a acestuia;
g. semnează alături de Preşedinte principalele documente şi lucrări elaborate de Federaţie ¬– programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, calendarul sportiv intern şi internaţional, hotărârile Consiliului Director privind derularea acţiunilor sportive internaţionale, precum şi orice alte lucrări curente;
h. primeşte, rezolvă şi semnează o parte din corespondenţa adresată Federaţiei şi informează Preşedintele asupra principalelor probleme apărute în derularea activităţii;
i. urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a Buletinului intern al Federaţiei şi a unor materiale cu caracter tehnico-metodic, destinate membrilor Federaţiei;
j. participă la principalele reuniuni, conferinţe şi competiţii interne şi internaţionale;
k. realizează legatura funcţională în raport cu organizaţiile sportive interne şi internaţionale, cu autoritaţile publice centrale şi locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine;
l. realizează legatura funcţională cu compartimentele de specialitate din cadrul ANS în scopul rezolvării operative a problemelor tehnico-organizatorice, administrative, financiare, de relaţii internaţionale, precum şi a altor aspecte din activitatea Federaţiei;
m. răspunde operativ la cerinţele de informare formulate de conducerea ANS şi prezintă periodic sinteze asupra activităţii desfăşurate şi a problematicii ramurii de sport respective;
n. în îndeplinirea atribuţiilor sale, colaborează cu Direcţiile de Sport Judeţene, cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, Institutul de Medicină Sportivă, Complexele Sportive Naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Şcoala Naţională de Antrenori şi alte instituţii sau organizaţii;
o. alte atribuţii stabilite de lege.
(4) DIRECTORUL TEHNIC/ANTRENORUL FEDERAL este salariat al Federaţiei, membru cu drept de vot în Consiliul Director. Directorul tehnic/antrenorul federal este cadrul tehnic specializat, cu calificare superioară, care coordonează domeniul tehnico-metodic din şah. Directorul tehnic/antrenorul federal are următoarele atribuţii:
a. prezintă propuneri privind strategia şi concepţia generală de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor de performanţă, potrivit cerinţelor şahului; urmăreşte şi controlează modul cum se aplică strategia şi concepţia la secţii şi loturi reprezentative, după aprobarea acestora de către Consiliul Director;
b. organizează, coordonează şi sprijină activitatea Colegiului Central al Antrenorilor, asigură convocarea membrilor, întocmirea materialelor şi a documentelor ce sunt prezentate în reuniunile Colegiului;
c. îndrumă şi controlează procesul de selecţie şi pregătire la nivelul loturilor reprezentative, centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor şi taberelor de pregătire;
d. răspunde de organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a antrenorilor de şah, precum şi a consfătuirilor metodice de specialitate; colaborează în acest scop cu compartimentul de specialitate din cadrul ANS;
e. asigură controlul sistematic al activităţii secţiilor de performanţă, analizează activitatea acestora în cadrul Colegiului Central al Antrenorilor şi propune măsuri pentru îmbunătaţirea activităţii;
f. analizează în cadrul Colegiului Central al Antrenorilor, componenţa loturilor reprezentative, conţinutul planurilor de pregătire a acestora şi le supune aprobării Consiliului Director;
g. propune Consiliului Director componenţa colectivelor tehnice ale loturilor naţionale şi olimpice şi analizează periodic în cadrul Colegiului activitatea desfăşurată de antrenorii loturilor;
h. participă la principalele competiţii naţionale, analizează desfăşurarea şi nivelul acestora şi prezintă periodic în cadrul Colegiului Central al Antrenorilor şi în Consiliul Director concluzii şi propuneri vizând optimizarea activităţii competiţionale interne;
i. colaborează cu alte Colegii şi Comisii centrale în scopul perfecţionării sistemului competiţional naţional şi a Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a Campionatelor naţionale şi concursurilor interne şi internaţionale;
j. participă la principalele competiţii, reuniuni tehnice şi consfătuiri internaţionale; întocmeşte lucrări cu caracter de sinteză privind desfăşurarea Olimpiadelor de şah, Campionatelor Mondiale, Campionatelor Europene, rezultatele înregistrate, orientările şi tendinţele noi apărute în practicarea şahului pe plan mondial;
k. studiază permanent literatura de specialitate, teoria şi practica tehnico-metodică a şahului pe plan naţional şi internaţional şi elaborează periodic lucrări cu caracter tehnico-metodic, urmărind tipărirea acestora în publicaţiile oficiale ale Federaţiei şi difuzarea lor specialiştilor din domeniu;
l. colaborează, în îndeplinirea sarcinilor sale, cu compartimentele de specialitate din ANS, cu INCS, SNA, IMS, MEdC, ANEFS, precum şi cu alte instituţii şi organisme de specialitate, pentru elaborarea unor studii şi cercetări specifice şahului pentru elaborarea planurilor de pregătire ale loturilor reprezentative şi asigurarea unor servicii de asistenţă interdisciplinară.
(5) În cazul în care statul de funcţii al Federaţiei cuprinde mai multe posturi de Director tehnic/antrenor federal, atribuţiile concrete pentru fiecare funcţie se vor stabili pe domenii de competenţă, de regulă, seniori-juniori, respectiv feminin-masculin sau pe alte criterii specifice activităţii Federaţiei. Aceste atribuţii se aprobă de Consiliul Director, la propunerea Secretarului general, şi se cuprind în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei şi în fişa postului salariatului.
(6) CONTABILUL / CONTABILUL ŞEF are atribuţiile stabilite de lege. Contabilul sau, după caz contabilul şef este împuternicit cu acordarea vizei de control preventiv şi are obligaţia de a refuza, în condiţiile legii, orice operaţie financiară care contravine prevederilor legale. Contabilul/contabilul şef ocupă postul prin concurs, în condiţiile legii.
(7) În regulamentul de ordine interioară al F.R.Şah sunt cuprinse atribuţiile pentru celelalte funcţii salarizate, în baza cărora Secretarul general aprobă fişa postului pentru fiecare angajat.
(8) Revocarea din funcţie a personalului salariat constituie cauza de încetare a contractului individual de muncă, în condiţiile legii.
(9) ATRIBUŢIILE DIRECTORATULUI sunt următoarele:
a. execută hotărârile luate de Adunarea Generală, Preşedinte şi Consiliul Director;
b. asigură administrarea şi gestionarea F.R.Şah;
c. întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare al F.R.Şah pe care îl supune spre aprobare Consiliului Director;
d. întocmeşte Regulamentul de ordine interioară al F.R.Şah şi răspunde de aplicarea acestuia;
e. aplică planurile şi programele de activităţi ale Federaţiei;
f. aplică legitimarea şi transferarea sportivilor de la o structură sportivă la alta, conform cu reglementările în vigoare;
g. avizează afilierea structurilor sportive şi o supune spre aprobare Consiliului Director;
h. avizează anticipat şi înregistrează anticipat la FIDE organizarea în România a oricărei competiţii interne şi internaţionale care presupune omologarea oficială a rezultatelor pentru calcularea coeficienţilor individuali valorici interni (CIV) şi internaţionali (rating) şi ratificarea normelor pentru titluri sportive;
i. alocă bugetul de venituri şi cheltuieli pe programe şi acţiuni;
j. avizează condiţiile contractuale pentru sportivii şi tehnicienii Români care urmează să activeze în străinătate, precum şi pentru sportivii şi tehnicienii străini care doresc să activeze în România;
k. pentru buna desfăşurare a activităţii şahiste, poate lua orice măsură operativă care nu contravine Statutului sau nu e în competenţa unui alt organism;
l. pune la dispoziţia Comisiei de Cenzori toate elementele necesare în vederea efectuării verificării documentelor economice
m. alte atribuţii stabilite de lege.
(10) Directoratul are atribuţii şi sarcini care sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei Române de Şah.
(11) Directoratul se întruneşte în reuniuni periodice, între sesiunile Consiliului Director, şi în reuniuni speciale, ori de câte ori este nevoie. Întâlnirile sunt convocate de către Secretarul general.
(12) Când nu este în sesiune, Consiliul Director poate delega Directoratului exercitarea unor atribuţii ale sale, însă Directoratul nu va putea lua decizii în materie de:
a. aprobarea afilierii Federaţiei la foruri sportive regionale, continentale sau internaţionale;
b. modificări ale datei de convocare a Adunării Generale;
c. modificări în calendarul competiţional intern.
(13) Directoratul îşi desfăşoară activitatea şi adoptă decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, problema este supusă atenţiei şi analizei Preşedintelui care decide.
ART. 22. COMISIILE ŞI COLEGIILE FEDERALE
(1) Comisiile şi Colegiile federale sunt organe de lucru consultative (specializate pe diferitele domenii de activitate) ale Consiliului Director. Pentru realizarea anumitor proiecte sau programe ale F.R.Şah, Adunarea Generală poate aproba constituirea unor comisii temporare formate din delegaţi. Numărul acestor comisii temporare nu este limitat, acestea putând fi create din raţiuni tehnice sau organizatorice. Comisiile şi Colegiile federale pot acţiona prin subcomisii cu activitate temporară.
Atribuţiile Comisiilor şi Colegiilor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei.
(2) COLEGII CENTRALE sunt următoarele:
a. COLEGIUL CENTRAL DE ANTRENORI
b. COLEGIUL CENTRAL DE ARBITRI
(3) COMISIILE sunt următoarele:
a. COMISIA CENTRALĂ DE ŞAH PRIN CORESPONDENŢĂ
b. COMISIA CENTRALĂ DE COMPOZIŢIE ŞAHISTĂ
c. COMISIA DE COMPETIŢII
d. COMISIA CENTRALĂ DE LEGITIMĂRI ŞI TRANSFERĂRI, CLASIFICĂRI SPORTlVE ŞI RATING
e. COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ
f. COMISIA DE PRESĂ
g. COMISIA PENTRU ŞAH ÎN ŞCOALĂ, COPII, JUNIORI ŞI TINERET
h. COMISIA FEDERALĂ DE APEL
i. COMISIA PENTRU ŞAHUL FEMININ
j. COMISIA JUCĂTORILOR DE ŞAH
k. COMISIA TEHNICĂ DE REGULAMENTE
l. COMISIA ORGANIZATORILOR DE COMPETIŢII.
m. COMISIA ASOCIAŢIILOR JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
n. COMISIA ŞAHIŞTILOR ROMÂNI DE PESTE HOTARE
o. COMISIA FEDERALĂ ANTIDOPING
(4) COMPONENŢA Preşedinţii şi membrii comisiilor sunt propuşi de Preşedintele F.R.Şah şi aprobaţi de Consiliul Director, exceptându-se Comisia de cenzori şi Comisia federală de apel care sunt alese de Adunarea Generală. Comisiile sunt formate din: l preşedinte, l secretar şi membri. Comisiile pot avea în componenţa lor între 3 şi 7 membri. Hotărârile se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul Preşedintelui decide. Preşedinţii şi membrii Colegiilor centrale sunt numiţi de Preşedintele F.R.Şah. Colegiile sunt formate din: l preşedinte, 1 secretar şi 5 membri. Nici unul dintre membrii unui Colegiu nu poate fi membru al unei alte Comisii sau a unui alt Colegiu şi nici nu poate fi membru în organele de conducere ale Federaţiei.
(6) PRECIZĂRI ŞI EXCEPŢII:
a. COMISIA FEDERALĂ DE APEL este formată din minim 3 membri, unul dintre aceştia fiind preşedintele comisiei, aleşi de Adunarea Generală (sau, în cazuri excepţionale, aleşi de Consiliul Director şi ratificaţi în prima Adunare Generală).
Nici unul dintre membrii acestei Comisii nu poate fi membru al unei alte Comisii sau a unui Colegiu şi nici nu poate fi membru în organele de conducere ale Federaţiei. Comisia federală de apel se întruneşte ori de câte ori este nevoie şi judecă apelurile introduse de membrii F.R.Şah împotriva hotărârilor pronunţate de Colegiile şi Comisiile centrale ale Federaţiei, precum şi ale Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti. Comisia federală de apel poate să decidă aplicarea oricărei sancţiuni (cu excepţia radierii din activitatea sportivă), cu condiţia ca măsura adoptată să nu fie potrivnică prezentului Statut sau Regulamentului de organizare şi funcţionare sau în competenţa unui alt organism. La Comisia federală de apel poate apela orice sportiv sau persoană din anturajul acestuia învinuită de încălcarea reglementărilor antidoping
Deciziile ei sunt executorii.
b. COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ este formată din 5 membri (unul dintre aceştia fiind preşedintele comisiei). Nici unul dintre membrii acestei Comisii nu poate fi membru al unei alte Comisii sau a unui Colegiu şi nici nu poate fi membru în organele de conducere ale Federaţiei). Comisia de etică şi disciplină are un regulament de funcţionare propriu. Hotărârile Comisiei de etică şi disciplină sunt executorii şi definitive dacă nu se contestă la Comisia de apel în termen de 15 zile de la comunicare.
Hotărârile Comisiei de etică şi disciplină pot fi contestate la Comisia federală de apel numai în cazul în care se aduc noi dovezi în cauza dezbătută. ¬
c. COMISIA JUCĂTORILOR DE ŞAH este formată din minim 5 membri, unul dintre aceştia fiind preşedintele Comisiei. Preşedintele acestei Comisii este membru consultant al Colegiului Central de Antrenori, fără drept de vot. Membrii Comisiei vor avea responsabilităţi şi sarcini de observatori ai problemelor legate de seniori, respectiv feminin-masculin sau de alte criterii specifice activităţii Federaţiei.
d. COMISIA DE PRESĂ este formată din şahişti, publicişti şi specialişti. Comisia colaborează cu Directoratul F.R.Şah pentru centralizarea rezultatelor sportive şi datelor statistice ale Federaţiei în vederea publicării în publicaţiile oficiale ale Federaţiei.
e. COMISIA FEDERALĂ ANTIDOPING este responsabilă cu prevenirea şi combaterea dopajului şi urmăreşte instruirea sportivilor şi a personalului asupra efectelor şi consecinţelor ce decurg din utilizarea substanţelor şi metodelor interzise.

CAPITOLUL V
MEMBRII FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ŞAH

ART. 23. AFILIEREA
(1) AFILIEREA la F.R.Şah se face conform prevederilor legale în vigoare. Afilierea este actul prin care Federaţia recunoaşte ca membru o structura sportivă cu drept de participare în sistemul competiţional naţional şi internaţional, iar structura sportivă afiliată recunoaşte autoritatea Federaţiei. Schimbarea formei juridice a unui membru afiliat impune obligaţia afilierii la F.R.Şah potrivit dispoziţiilor prezentului Statut şi Regulamentelor în materie ale Federaţiei.
(2) La Federaţia Română de Şah se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite (în scopul organizării, desfăşurării şi administrării activităţii sportive şi care au drept obiectiv promovarea şi practicarea şahului de către membrii lor şi selectia, iniţierea, pregătirea sportivilor şi participarea la activităţile şi competiţiile din sistemul competiţional naţional al şahului şi recunoscute oficial, respectiv, cluburile-persoane juridice de drept privat, cluburile-persoane juridice de drept public, ale căror echipe şi sportivi participă în competiţiile organizate de F.R.Şah, precum şi Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti.
(3) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia astfel:
a. la F.R.Şah, pentru participarea la competiţiile oficiale naţionale şi internaţionale, organizate de Federaţie.
b. la Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti, pentru participarea la competiţii
oficiale locale de şah.
(4) Pentru participarea la competiţiile organizate de Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti, membrii afiliaţi ai F.R.Şah trebuie să se afilieze şi la aceste structuri sportive. Afilierea structurilor sportive la Asociaţiile Judeţene de Şah se va face în condiţile prevăzute în statutele acestora şi în conformitate cu prezentul Statut.
(5) Afilierea structurilor sportive menţionate la alin. (3) se poate face numai după ce este recunoscută oficial calitatea de structură sportivă ca urmare a înscrierii după caz în Registrul sportiv ţinut de ANS sau de Direcţia pentru Sport Judeţeană din zona teritorială şi de Direcţia Municipală pentru Sport Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi cu procedurile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 884/2001.
(6) Solicitanţilor cărora li se poate acorda statutul de membri ai Federaţiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. Statutele proprii ale membrilor afiliaţi trebuie să evidenţieze faptul că scopul şi obiectivele statutare şi activităţile solicitantului sunt în conformitate cu legislaţia sportivă şi Statutul F.R.Şah.
b. Statutele proprii ale membrilor afiliaţi trebuie să conţină, fără excepţie, prevederi care să stipuleze obligaţiile membrilor, menţionate în prezentul Statut.
c. Un membru afiliat trebuie să achite cotizaţia anuală pentru anul în cursul căruia este admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată în termen de 30 zile de la data admiterii ca membru al F.R.Şah, în caz contrar se vor aplica sancţiunile disciplinare prevăzute în prezentul Statut.
d. Fiecare membru are obligaţia să notifice Federaţia Română de Şah, în termen de 15 zile, şi ANS, în termen de 30 zile, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi în statut, pentru a fi operată în documentele Federaţiei şi, respectiv, în Registrul sportiv.
e. Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe sau sportivi promovează din Campionatul Judeţean în Campionatul Naţional organizat de F.R.Şah pe nivel competiţional, trebuie să se afilieze la F.R.Şah. Pentru afilierea la F.R.Şah a asociaţiilor sportive fără personalitate juridică este necesară transformarea acestora în cluburi sportive, în condiţiile legii, şi înscrierea în Registrul sportiv. Cluburile sportive afiliate la F.R.Şah ale căror echipe retrogradează în Campionatul judeţean trebuie afiliate la Asociaţia Judeţeană de Şah competentă teritorial, pentru a avea drept de participare în competiţiile judeţene.
(7) În sensul prevederilor de la alin. (6), un club sportiv sau o Asociaţie Judeţeană de Şah sau a municipiului Bucureşti care doreşte să devină membru al F.R.Şah trebuie să adreseze o cerere scrisă către Federaţie, prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte Statutul, Regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) acesteia. Odată cu depunerea cererii de afiliere structura sportivă în cauză trebuie să achite o taxă de afiliere la F.R.Şah.
(8) F.R.Şah emite o cerere-tip de afiliere care trebuie completată de către solicitanţi, sub sancţiunea nulităţii, conform anexelor. Cererea de afiliere trebuie să fie însoţită de documente doveditoare, conform legii.
(9) Afilierea provizorie unui solicitant este decisă de către Consiliul Director.
(10) Afilierea trebuie ratificată în prima Adunare Generală. Aprobarea afilierii definitive va fi comunicată de F.R.Şah structurii sportive respective. Prin Ordin al Preşedintelui, Federaţia oficializează existenţa unei structuri sportive cu personalitate juridică, luată în evidenţă şi înscrisă ca membru deplin, cu drepturi depline de participare la evenimentele şahiste, reuniuni, competiţii oficiale.
(11) Evidenţa statistică a afilierilor este ţinută de către F.R.Şah cu sprijinul structurilor sportive afiliate care până la data de 1 martie a fiecărui an calendaristic vor transmite Federaţiei toate elementele noi apărute în activitate.
(12) Certificatul de identitate sportivă şi numărul de identificare se eliberează în condiţiile prevăzute de lege.
(13) CONSECINŢELE AFILIERII. Prin afiliere, structura sportivă şi toţi membrii săi legitimaţi se obligă să recunoască autoritatea F.R.Şah şi să respecte prevederile Statutului, normelor Regulamentelor, reglementărilor şi deciziilor F.R.Şah, precum reglementările intenaţionale în vigoare;¬
(14) Autoritatea disciplinară a F.R.Şah se exercită în condiţiile prevăzute de lege prin:
a. Îndrumare, supraveghere şi control;
b. Statutul F.R.Şah, normele, reglementările, Regulamentele şi deciziile Federaţiei.
(15) Autoritatea disciplinară dă Federaţiei Române de Şah facultatea de a investiga şi după caz, de a sancţiona persoanele şi instituţiile în culpă.
(16) Modalităţile de exercitare a autorităţii disciplinare a F.R.Şah sunt cele stabilite de lege, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al F.R.Şah şi se pot realiza prin:
a. sistemul de sancţiuni şi amenzi din Codul de etică şi disciplină;
b. diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor şi interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză;
c. cauze sau împrejurări care scutesc sau atenuează răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii;
d. competenţele privin cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii;
e. garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.
ART. 24. MEMBRII FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ŞAH
(1) Membrii afiliaţi la F.R.Şah pot fi numai acele persoane juridice care recunosc şi respectă Statutul, Regulamentele, normele şi cerinţele tehnico-metodice şi reglementările Federaţiei şi plătesc cotizaţiile şi taxele stabilite de Federaţie. Membrii F.R.Şah au drepturi şi îndatoriri;
(2) Membrii afiliaţi la F.R.Şah îşi asumă responsabilităţi privind activitatea şahistă pe care o desfăşoară;
(3) Membrii afiliaţi la F.R.Şah pot fi persoane juridice care dobândesc în condiţiile legii, prin afiliere, recunoaşterea oficială de către F.R.Şah. Membrii afiliaţi la F.R.Şah pot fi următoarele persoane juridice de drept privat şi persoane juridice de drept public :
a. cluburile sportive
b. Asociaţiile Judeţene de Şah şi ale municipiului Bucureşti.
(4) Membrii de onoare sunt persoane fizice, cu domiciliul în ţară sau străinătate desemnate de Adunarea Generală din rândul foştilor sportivi, specialişti, tehnicieni sau manageri sportivi, care au avut o contribuţie importantă în susţinerea activităţii Federaţiei şi a şahului.
ART. 25. DREPTURILE MEMBRILOR F.R.ŞAH
(1) Membrii afiliaţi definitiv ai F.R.Şah au dreptul să participe şi să voteze în Adunarea Generală. Membrii afiliaţi la F.R.Şah au dreptul de a face propuneri Federaţiei şi de a participa la toate evenimentele şahistice ale F.R.Şah, conform Regulamentelor în vigoare.
(2) Membrii afiliaţi au dreptul să se retragă din F.R.Şah. Preşedintele trebuie să fie informat în scris asupra retragerii, cu cel puţin trei luni înainte de data retragerii efective. Plata obligaţiilor de membru şi a celorlalte contribuţii rămâne obligatorie, până la data retragerii efective. În urma retragerii sau excluderii unui membru, nici una dintre obligaţiile financiare şi contribuţiile plătite de către acesta nu vor fi restituite.
(3) DREPTURILE MEMBRILOR AFILIAŢI sunt următoarele:
a. să participe prin delegaţii săi la Adunarea Generală a Federaţiei;
b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Federaţiei, potrivit prezentului Statut;
c. să organizeze activitatea proprie pe baza unui Regulament de ordine interioară, respectând legislaţia şi reglementările în vigoare;
d. să susţină organizarea sistemului competiţional naţional, conform mandatului acordat de Federaţie;
e. să legitimeze sportivi prin F.R.Şah, să organizeze competiţii proprii, interne şi internaţionale respectând legislaţia sportivă şi reglementările F.R.Şah, FIDE şi ECU în vigoare.
Cluburile sportive afiliate au următoarele drepturi conexe la punctele a-e:
a. să selecţioneze, să pregătească sportivi, care să reprezinte respectiva structură sportivă în competiţii individuale sau pe echipe;
b. să participe la competiţii oficiale, conform regulamentelor competiţiilor, respectând legislaţia şi reglementările F.R.Şah, FIDE şi ECU în vigoare.
(4) DREPTURILE MEMBRILOR DE ONOARE sunt următoarele:
a. să participe la Adunarea Generală a Federaţiei în calitate de invitaţi, fără drept de vot şi fără dreptul de a fi aleşi în organele de conducere ale Federaţiei;
b. să participe la acţiuni sportive interne şi internaţionale, cu scopul promovării imaginii şahului românesc în opinia publică, având o contribuţie importantă în activitatea Federaţiei;
c. pentru merite speciale în organizarea unor evenimente şahiste importante, pentru servicii îndelungate aduse F.R.Şah, Adunarea Generală a F.R.Şah poate nominaliza ca preşedinte de onoare al F.R.Şah pe fostul preşedinte al F.R.Şah; Preşedintele de onoare nu are drept de vot.
ART. 26. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR F.R.ŞAH
(1) Membrii afiliaţi F.R.Şah sunt obligaţi:
a. Să respecte legislaţia română, strategia naţională sportivă, strategia Federaţiei, Statutul F.R.Şah, Regulamentele şi normele interne ale Federaţiei, „Legile jocului de şah” stabilite de FIDE, precum şi principiile de loialitate, coeziune, etică şi spirit sportiv. Ei trebuie să-şi înscrie această prevedere în statutele proprii şi au obligaţia să vegheze ca jucătorii şi oficialii să o respecte;
b. Membrii Federaţiei se obligă să apere interesele sportive ale României, să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F.R.Şah, precum şi ale sportivilor români, să susţină moral, tehnic şi material organizarea şi desfăşurarea competiţiilor oficiale interne şi internaţionale ale F.R.Şah;
c. Membrii Federaţiei se obligă să contribuie activ la dezvoltarea şahului, la îmbunătăţirea continuă a activităţii şahiste de performanţă, la gospodărirea şi păstrarea bazei materiale, la creşterea veniturilor proprii;
d. Să conserve şi să respecte scopul şi obiectivele propriilor statute şi regulamente. Să asigure preluarea obligaţiilor pentru membrii lor (jucători, antrenori, alţi specialişti şi oficiali) faţă de F.R.Şah;
e. Să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere, o prevedere în acest sens fiind inclusă în statutul propriu al fiecarui membru afiliat. F.R.Şah nu va recunoaşte un organ de conducere al unui membru afiliat, dacă acesta nu a fost desemnat în condiţii de legalitate;
f. În conformitate cu prevederile FIDE şi ECU să transmita, prin intermediul F.R.Şah corespondenţa adresată la FIDE şi ECU;
g. Să se supună controlului dispus de Federaţie;
h. Să-şi achite toate obligaţiile faţă de F.R.Şah, la termenele şi în condiţiile stabilite de Federaţie. Membrii F.R.Şah sunt obligaţi să achite cotizaţia anuală şi celelalte taxe, vize, licenţe şi contribuţii, în termenul fixat prin reglementările financiare ale F.R.Şah în vigoare după aprobarea lor în Adunarea Generală: taxa de afiliere, cotizaţia anuală, taxa de legitimare a sportivilor, taxe pentru vize anuale, taxe de organizare şi participare la competiţii, taxe de licenţă F.R.Şah şi FIDE pentru organizarea competiţiilor interne şi internaţionale, taxa de licenţă F.R.Şah, taxa de licenţă FIDE, taxe pentru acordarea titlurilor internaţionale FIDE şi a diplomelor şi insignelor aferente titlurilor, taxe de depozit percepute de F.R.Şah, FIDE şi ECU pentru organizarea competiţiilor oficiale, taxa de contestaţie, taxa de apel etc.;
i. Membrii afiliaţi ai Federaţiei se obligă să solicite avizul anticipat al F.R.Şah şi înregistrarea anticipată la FIDE pentru organizarea în România a oricărei competiţii interne şi internaţionale care presupune omologarea oficială a rezultatelor cu calcularea coeficienţilor individuali valorici interni (CIV) şi internaţionali (rating) şi ratificarea normelor pentru titluri sportive interne şi internaţionale;
j. Dacă pe parcursul anului apar modificări referitoare la: numele şi adresa structurii sportive afiliate, numele Preşedintelui structurii sportive, numele Directorului tehnic al structurii sportive, membrul afiliat în cauză este obligat să transmită în cel mult 15 zile de la data modificării, la secretariatul F.R.Şah aceste modificări.
k. Să se supună controlului antidoping dispus de Agenţia Naţională Antidoping, prin Federaţie.
(2) Un membru afiliat nu poate desemna o persoană fizică, aflată în perioada de efectuare a unei sancţiuni disciplinare, ca delegat cu drept de vot în Adunarea Generală sau candidat pentru o funcţie electibilă în Adunarea Generală de alegeri.
(3) Un membru afiliat suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea Generală, până la ridicarea sancţiunii. De asemenea, membrii suspendaţi nu pot avea contracte privitoare la şah cu alţi membri ai F.R.Şah.
(4) În cazul în care membrii afiliaţi nu respectă aceste prevederi şi termenele specificate, Preşedintele Federaţiei poate declanşa procedura de atenţionare severă asupra greşelii comise şi de sancţionare.
ART. 27. MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI DE PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU
(1) Afilierea, dezafilierea şi reafilierea la Federaţie se efectuează potrivit condiţiilor şi procedurilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al F.R.Şah, elaborat în conformitate cu prezentul Statut.
(2) DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU de către persoanele juridice române se face conform prevederilor din prezentul Statut, după cum urmează:
a. PERSOANELE JURIDICE, prin afiliere, aprobată de Consiliul Director al F.R.Şah şi semnată de Preşedinte;
b. MEMBRII DE ONOARE prin recunoaşterea acestei calităţi de către Adunarea Generală.
(3) Calitatea de membru afiliat la F.R.Şah încetează prin:
a. retragerea din Federaţie;
b. dizolvarea membrului afiliat;
c. revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii şi, în consecinţă, radierea sa din Registrul sportiv;
d. dizolvarea F.R.Şah.
(4) PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU al F.R.Şah se face prin excluderea temporară sau definitivă, în următoarele situaţii:
a. un membru afiliat care nu şi-a achitat integral obligaţiile financiare către F.R.Şah poate fi propus pentru a fi exclus temporar de către Consiliul Director; această excludere temporară va fi anulată dacă membrul afiliat îşi va achita toate obligaţiile financiare până la data convocării Adunării Generale care ar urma să aprobe excluderea sa temporară. Nici o participare la competiţii oficiale sau la evenimente şahiste ale F.R.Şah nu va fi permisă pe perioada excluderii temporare. Numai Adunarea Generală va aproba excluderea definitivă a membrului afiliat neglijent în achitarea obligaţiilor sale financiare către Federaţie.
b. EXCLUDEREA. Membrii afiliaţi care nu respectă autoritatea Federaţiei, în funcţie de gravitatea abaterilor săvîrşite, vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Codului de etică şi disciplină până la excluderea din F.R.Şah. Dacă un membru afiliat încalcă în mod repetat Statutul, Regulamentele, şi deciziile F.R.Şah, Consiliul Director poate să îl excludă temporar, cu efect imediat. Excluderea temporară nu poate dura decât cel mult până la proxima Adunarea Generală, care poate hotărî prelungirea acesteia sau excluderea definitivă a membrului respectiv din Federaţie.
Împotriva ordinului de excludere temporară a unei structuri sportive, cel care se consideră neîndreptăţit se poate adresa Comisiei federale de apel în termen de 15 zile de la comunicare.
De la data declanşării acţiunii de atac menţionate mai sus şi până la pronunţarea hotărârii Comisiei federale de apel, ordinul de excludere temporară a structurii sportive respective se suspendă.
Excluderea definitivă atrage imediat radierea afilierii din F.R.Şah a membrului afiliat.
Excluderea definitivă, implicit radierea afilierii, vor fi aprobate de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.
(5) RADIEREA AFILIERII poate fi consecinţă a:
a. desfiinţării sau a anulării dreptului de funcţionare, pentru lipsa de activitate organizatorică şi competiţională şahistă timp de 2 ani.
b. Cluburile sportive – persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat – îşi încetează activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi potrivit prevederilor din statutele proprii.
La sfârşitul fiecărui an calendaristic, Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti vor propune Federaţiei radierea secţiilor de şah care în decurs de 3 ani nu au mai organizat activităţi şahiste şi nu au mai participat în competiţii oficiale.
Adunarea Generală va stabili data scoaterii din evidenţă a secţiei respective.
Excluderea definitivă, implicit radierea afilierii va fi comunicată în termen de 10 de zile atât Asociaţiei Judeţene de Şah cât şi secţiei respective.
(6) REAFILIEREA. Structurile sportive radiate se pot reafilia la F.R.Şah, în condiţiile legii.
(7) REVOCAREA recunoaşterii dreptului de funcţionare a oricărei structuri sportive, inclusiv a Federaţiei Române de Şah, este de competenţa ANS şi se face potrivit legii, în următoarele cazuri:
a. scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b. structura sportivă, fără a fi autorizată, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat;
c. hotărârile Adunării Generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor statutare, actelor constitutive şi ale legii.
(8) Revocarea recunoaşterii oricărei structuri sportive, inclusiv a Federaţiei Române de Şah, se face prin ordin al ANS, pe baza constatărilor rezultate din supravegherea şi controlul organelor abilitate de lege şi are ca efect, după caz, suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportivă sau radierea structurii sportive respective din Registrul Sportiv.
(9) Potrivit legislaţiei în vigoare, împotriva ordinului de revocare a recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive, cel care se consideră neîndreptăţit se poate adresa instanţei de judecată în termen de 30 zile.
(10) De la data declanşării acţiunii de atac menţionate mai sus şi până la pronunţarea hotărârii definitive a instanţei de judecată, ordinul de suspendare temporară a Certificatului de identitate sportivă sau de revocare a structurii sportive respective se suspendă.
(11) Revocarea recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive inclusiv a Federaţiei Române de Şah, se face prin sesizarea de către ANS a instanţei competente în vederea pierderii personalităţii juridice a structurii sportive respective.
ART. 28. LEGITIMAREA ŞI TRANSFERAREA SPORTIVILOR
(1) Sportivii, antrenorii, arbitrii şi specialiştii din activitatea şahistă înscrişi la cluburile sportive şi asociaţiile sportive pot fi legitimaţi pentru structura sportivă respectivă de către F.R.Şah pe baza unei cereri.
(2) Cererea de legitimare conţine următoarele date: numele şi prenumele, datele personale, adresa, angajamentul de a respecta autoritatea disciplinară a Federaţiei, solicitarea de a fi legitimat pentru structura sportivă care avizează cererea şi confirmă acordul.
(3) Carnetele de legitimare sunt emise de Federaţia Română de Şah şi sunt obligatorii pentru toate structurile sportive şi toţi sportivii legitimaţi. Federaţia Română de Şah va putea mandata Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti pentru legitimarea sportivilor din teritoriul respectiv, urmând ca structurile sportive care solicită afilierea să cumpere carnetele de legitimare de la Federaţie.
(4) Federaţia va elibera carnetele de legitimare în care se va consemna apartenenţa sportivului la structura sportivă respectivă şi data aprobării participării în competiţii amicale/oficiale.
(5) Dubla legitimare pentru sportivii juniori se realizează la solicitarea cluburilor de seniori pentru participarea în competiţiile divizionare de seniori, numai cu acordul Federaţiei şi al cluburilor sportive-pepiniere de juniori, pe bază de contract. Nerespectarea clauzelor contractuale duce la anularea dublei legitimări.
(6) Transferul sportivilor se face în temeiul Regulamentului intern şi internaţional de transferare a sportivilor:
a. transferul se realizează în baza unei cereri adresate Federaţiei de către sportiv;
b. transferul se realizează în baza dezlegării pe linie sportivă acordată de structura sportivă de care aparţine sportivul, fără a se pretinde taxe, compensaţii sportive sau bunuri materiale;
c. transferul se poate realiza prin negociere, cu compensarea obligaţiilor financiare de către clubul care solicită transferul.
(7) Federaţia poate mandata Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti să efectueze legitimările şi transferurile sportivilor din judeţul respectiv exceptând:
a. dubla legitimare;
b. transferul internaţional;
c. transferul membrilor loturilor naţionale;
d. transferul sportivilor dintr-un judeţ într-altul.
ART. 29. ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE ŞAH ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI sunt persoane juridice de drept privat constituite cu scopul organizării activităţii şahiste pe plan judeţean. Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca organizaţie-asociaţie fără scop lucrativ.
(1) ATRIBUŢIILE Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti sunt următoarele:
a. îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea şahistă din judeţ;
b. promovează, susţine şi organizează programe de selecţie, iniţiere şi pregătire pentru practicanţii şahului;
c. promovează, susţine şi organizează competiţii din sistemul competiţional naţional, conform mandatului acordat de Federaţie;
d. organizează şi răspunde de desfăşurarea sistemului competiţional judeţean, conform avizului acordat de Federaţie;
e. organizează (cu avizul expres al F.R.Şah şi al FIDE) competiţii internaţionale individuale şi pe echipe în vederea obţinerii de categorii şi titluri sportive interne şi internaţionale, în vederea calculaţiei coeficientului valoric intern şi internaţional;
f. ţine evidenţa structurilor sportive afiliate, a sportivilor, antrenorilor, instructorilor, arbitrilor şi altor persoane care sprijină activitatea şahistă din teritoriu;
g. organizează cursuri de formare şi perfecţionare pentru arbitri;
h. aprobă legitimarea şi transferarea sportivilor aparţinând secţiilor de şah afiliate, conform competenţelor atribuite de Federaţie;
i. percepe cotizaţii, taxe, licenţe şi vize de la membri afiliaţi;
j. alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al F.R.Şah.
(2) CONSTITUIREA ASOCIAŢIILOR JUDEŢENE DE ŞAH ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI se face în condiţiile legii, prin asocierea structurilor sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean de şah, afiliate şi recunoscute de Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti. Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti se pot constitui prin asocierea a minimum 3 structuri sportive (la toate cele trei ramuri sportive: şah practic, şah prin corespondenţă, compoziţie şahistă) care funcţionează în teritoriul respectiv. În structura organizatorică a Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti pot fi cuprinse colegii si comisii specializate (distincte, la toate cele trei ramuri sportive: şah practic, şah prin corespondenţă, compoziţie şahistă).
La şedinţa de constituire a Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti pot participa cu drept de vot delegaţii structurilor sportive afiliate care sprijină şi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului respectiv. La şedinţa de constituire a Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti se vor adopta: actul de constituire şi Statutul Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti. Adunarea Generală de constituire poate mandata conducerea Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti să elaboreze regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti, programe de activităţi, reglementări specifice, reglementări privind regimul cotizaţiilor, taxelor şi vizelor.
(3) ADUNAREA DE ALEGERE a conducerii Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti se organizează o dată la 4 ani.
(4) SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI ale Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti:
a. Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti întocmesc, actualizează anual şi reactualizează ori de câte ori este nevoie baza de date cuprinzând evidenţa structurilor sportive afiliate şi a membrilor acestora, prezentând Federaţiei rapoarte statistice.
b. Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti aplică reglementările aprobate de Adunarea Generală privitor la regimul cotizaţiilor, taxelor şi vizelor percepute de Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti. Federaţia Română de Şah avizează anual regimul cotizaţiilor, taxelor şi vizelor.
c. Adunarea Generală a Asociaţiilor Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti poate aproba felul şi cuantumul cotizaţiilor şi taxelor încasate de ele. Cuantumul acestor taxe trebuie adus la cunoştinţa Direcţiilor pentru Sport Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
d. Membrii afiliaţi vor achita la Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti, în primul trimestru al anului următoarele: cotizaţia anuală a membrilor săi afiliaţi, taxa de legitimare a sportivilor, viza anuală a sportivilor pentru participarea în competiţii teritoriale
e. În cazul în care membrii afiliaţi nu-şi achită obligaţiile financiare, Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti pot anula dreptul de participare a reprezentanţilor membrilor săi afiliaţi în competiţiile locale.
f. În cazul în care membrii afiliaţi nu-şi achită obligaţiile băneşti în primul trimestru al anului, Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti vor percepe majorări procentuale.
g. Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti pot acorda scutiri de taxe de închiriere săli de joc şi material sportiv structurilor sportive cu secţii de şah – pepiniere de copii şi juniori.
h. Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti vor acorda scutiri la plata obligaţiilor financiare anuale structurilor sportive cu secţii de şah – pepiniere de copii şi juniori
i. Alte atribuţii tehnice (referitoare la acordarea categoriilor sportive) stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al F.R.Şah.
(5) ORGANIZAREA SISTEMULUI COMPETIŢIONAL JUDEŢEAN
a. Conducerea, organizarea generală şi desfăşurarea competiţiilor oficiale interne şi internaţionale cuprinse în calendarele anuale (calendar intern şi calendar internaţional) sunt coordonate de Federaţia Română de Şah, cu participarea structurilor sportive teritoriale, a membrilor afiliaţi şi a organizatorilor de competiţii sportive, abilitaţi legal şi acreditaţi de Federaţie.
b. Asociaţiile Judeţene de Şah a municipiului Bucureşti organizează Campionatele Judeţene individiale şi pe echipe (prin calificări) etapele pe localităţi şi finalele judeţene.
c. Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti organizează zonele şi inter-judeţene conform competenţelor atribuite de Federaţie.
d. Cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a reglementărilor interne şi internaţionale, Asociaţiile Judeţene de Şah şi a municipiului Bucureşti pot dobândi dreptul de organizare şi de desfăşurare asupra competiţiilor internaţionale individuale şi pe echipe.

CAPITOLUL VI
NORME DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ

ART. 30. CODUL DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ
(1) Pentru îndeplinirea principiilor, scopurilor şi obiectivelor sale, Federaţia Română de Şah recunoaşte şi îşi însuşeşte prevederile interne şi internaţionale referitoare la combaterea violenţei în sport, promovarea toleranţei, spiritului fair-play, având propriile reglementări cuprinse detaliat în Codul de etică şi disciplină.
(2) Normele de etică şi disciplină ale F.R.Şah sunt conţinute în Codul de etică şi disciplină, parte integrantă a Regulamentului de organizare şi funcţionare al F.R.Şah. Normele de etică şi disciplină ale F.R.Şah sunt obligatorii pentru toţi membrii Federaţiei Române de Şah.
(3) Partidele de şah şi concepţia jocului de şah se bazează pe asumarea responsabilităţii privind observarea şi aplicarea regulilor şi regulamentelor existente în acord deplin cu spiritul de „fair play” şi de bun coechipier.
(4) Disputele nesportive din timpul unei partide vor fi rezolvate de arbitri în concordanţă cu regulile de joc şi regulamentul competiţiei respective sau vor fi deferite Comisiei de apel, instituită în cadrul şedinţei tehnice a fiecărei competiţii. Jucătorii sau membrii delegaţiei nu vor aduce acuzaţii nefondate împotriva altor jucători, oficiali sau sponsori. Toate protestele vor fi adresate arbitrului, Directorului tehnic al turneului sau după caz Comisiei de apel a competiţiei respective.
(5) În acord direct cu Codul de etică şi disciplină, acţiunile de sancţionare disciplinară vor fi întreprinse şi pentru folosirea neavizată a imaginii F.R.Şah, manipularea informaţiilor şahiste, a rezultatelor sportive şi datelor statistice.
(6) SANCŢIUNI. Abaterile de la Statutul şi Regulamentele Federaţiei se analizează de Colegiile şi Comisiile federale care, în funcţie de gravitatea acestora, pot propune Comisiei de etică şi disciplină aplicarea următoarelor sancţiuni: avertisment, amendă, suspendare temporară din activitatea competiţională, ridicarea temporară a dreptului de organizare a competiţiilor, anularea afilierii şi radierea secţiei din evidenţele F.R.Şah. Cuantumul amenzilor, perioada de aplicare a sancţiunii (stabilită în concordanţă cu tipul de abatere săvârşită) vor fi descrise detaliat în Codul de etică şi disciplină.
(7) Nerespectarea autorităţii Federaţiei Române de Şah prin încălcarea prevederilor Statutului F.R.Şah, Regulamentelor, normelor, reglementărilor şi deciziilor federale se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor cu următoarele sancţiuni:
a. Pentru structurile sportive afiliate: avertisment, amendă, suspendare temporară din activitatea competiţională, ridicarea temporară a dreptului de organizare a competiţiilor, anularea afilierii şi radierea secţiei din evidenţele F.R.Şah;
b. Pentru membrii legitimaţi ai structurilor sportive (sportivi, antrenori, arbitri, instructori, alţi specialişti din domeniu): avertisment; amendă, suspendare temporară din activitatea competiţională internă si internaţională, suspendare definitivă din activitatea sportivă;
c. Refuzul îndeplinirii unei sancţiuni disciplinare duce la penalizarea gradual superioară, cu excepţia suspendării definitive din activitatea sportivă.
(8) Persoanele fizice (sportivi, antrenori, arbitri, instructori, alţi specialişti din domeniu) îşi pot pierde calitatea de membru legitimat al unei structuri sportive afiliate: prin deces, prin demisie, prin excludere pentru condamnări penale care fac incompatibilă persoana în cauză cu calitatea de membru legitimat al F.R.Şah, prin excludere ca urmare a aprobării Consiliului Director, pentru încălcări grave ale Statutului F.R.Şah şi Regulamentelor, reglementărilor, rezoluţiilor sau deciziilor F.R.Şah. În acest caz, Directoratul va convoca obligatoriu Comisia de etică şi disciplină care va investiga cauza şi va audia părţile implicate. Comisia de etică şi disciplină va comunica persoanei vinovate concluziile investigaţiilor făcute şi măsurile luate. Persoana sancţionată are drept de apel la Comisia federală de apel, în termen de 10 zile de la comunicare.
Hotărârea Comisiei de Apel rămâne definitivă şi executorie.
(9) PROCEDURI ADMINISTRATIVE. Abaterile de la Codul de etică şi disciplină vor fi raportate la Secretariatul Federaţiei care va transmite sesizările către COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ.
a. Orice sesizare privitoare la abaterile de la etica şahistă trebuie făcută în scris şi probată cu documente sau cu martori. Părţii reclamate i se va aduce la cunoştinţă conţinutul acuzaţiei şi i se va permite să se apere în scris sau verbal.
b. TIMPUL LIMITĂ PENTRU APEL la Comisia de apel a competiţiei este de 1 (una) oră după încheierea partidei în care s-a aplicat decizia arbitrului. Apelurile care nu respectă acest termen vor fi clasate.
c. Timpul limită de apel la COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ împotriva deciziei Comisiei de apel a competiţiei este de 3 zile de la aplicarea deciziei. Apelurile care nu respectă acest termen vor fi clasate.
d. Timpul limită pentru apel la COMISIA FEDERALĂ DE APEL împotriva sancţiunilor aplicate de COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ este de 10 zile de la data emiterii documentului. Apelurile care nu respectă acest termen vor fi clasate.
e. Apelul împotriva deciziilor luate de oficialii Federaţiei trebuie făcut în scris la COMISIA FEDERALĂ DE APEL, cu depunerea unui depozit a cărui valoare este conţinută în normele financiare ale Federaţiei. Depozitul va fi returnat dacă decizia nu s-a dovedit a fi justificată. Numai în cazul apariţiei de noi probe, o decizie a COMISIEI DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ poate fi atacată (în termen de 20 zile) la COMISIA FEDERALĂ DE APEL.
Hotărârile COMISIEI FEDERALE DE APEL sunt executorii şi definitive.
ART. 31. DOPINGUL ŞI FOLOSIREA DROGURILOR
(1) F.R.Şah şi membrii săi subscriu la acordul dintre FIDE şi Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) şi la reglementările interne şi internaţionale, precum şi la programele naţionale în vigoare privind lupta împotriva dopajului şi împotriva folosirii drogurilor în toate competiţiile şahiste si acceptă controlul medical.
(2) Federaţia Română de Şah are obligaţia să comunice Agenţiei Naţionale Antidoping, la începutul fiecărui an calendaristic, informaţii detaliate privind calendarul sportiv intern şi internaţional, precum şi planurile de pregătire a echipelor şi sportivilor lor.
(3) Pe parcursul desfăşurării unei competiţii, în cazul depistării folosirii de substanţe interzise, F.R.Şah va recurge la sancţiunile disciplinare prevăzute în Regulamentul de funcţionare al F.R.Şah şi a legislaţiei cu privire la antidoping în vigoare.
(4) În conformitate cu prevederile interne şi internaţionale în vigoare, F.R.Şah îşi va elabora propriile reglementări privind combaterea violenţei în sport, promovarea toleranţei, al fair-play-ului şi controlului doping în Regulamentul de organizare şi funcţionare al F.R.Şah.

CAPITOLUL VII
GESTIUNEA

ART. 32. CENZORII
Organismul de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului F.R.Şah se supune verificărilor financiare potrivit legii, Statutului şi Regulamentelor F.R.Şah.
Gestiunea Federaţiei Române de Şah este controlată de Comisia de Cenzori, formată din 3 cenzori, unul dintre aceştia fiind Preşedintele Comisiei de Cenzori. Consiliul Director fixează cuantumul remuneraţiei pentru cenzori.
Adunarea Generală poate numi un cenzor extern independent, persoană juridică, în condiţiile legii. Comisia de Cenzori va fi numită de Adunarea Generală, potrivit legii.
În executarea atribuţiilor lor de control, cenzorii au dreptul să li se pună la dispoziţie documentele privind situaţia economico-financiară a Federaţiei.
ART. 33. OBLIGAŢIILE CENZORILOR
Cenzorii au următoarele obligaţii principale:
a. verifică activitatea economică a Federaţiei; convoacă Adunarea Generală în cazul în care nu a fost convocată de Preşedinte sau de Consiliul Director.
b. Iau parte la Adunările Generale ordinare şi extraordinare ale membrilor afiliaţi, fără drept de vot, putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare şi aduc la cunoştinţă neregulile din administraţie şi încălcările prevederilor statutare şi legale mai importante, constatate în urma verificărilor;
c. Verifică bilanţul contabil şi conturile bancare din punct de vedere al legalităţii şi concordanţei lor cu registrele Federaţiei, regularitatea acestora din urmă, precum şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil;
d. Întocmesc şi prezintă anual Adunării Generale un raport amănunţit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuţiilor cuprinse la lit. c) şi propunerile lor referitoare la bilanţul contabil;
e. Supraveghează aducerea la îndeplinire de către Consiliul Director sau după caz, de către lichidatori a dispoziţiilor legii şi ale prezentului Statut inspectează lunar, inopinat, casa şi verifică existenţa valorilor, proprietate a Federaţiei sau primite în depozit;
f. Îndeplinesc orice alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul Statut.
Cenzorii îşi vor îndeplini obligaţiile împreună ori separat, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA FINANCIARĂ

ART. 34. MIJLOACELE FINANCIARE
(1) F.R.Şah dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut şi poate elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.
(2) Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare activităţii, F.R.Şah poate deţine în proprietate, închiriate sau în folosinţă: baze sportive, terenuri, instalaţii, cantine, spaţii de cazare, precum şi alte dotări necesare profilului propriu de activitate .
(3) F.R.Şah poate greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe, sau poate schimba destinaţia acestora numai în condiţiile legii, cu aprobarea ANS.
(4) Fondurile financiare ale Federaţiei pot constata din:
A. VENITURI BUGETARE provenite din:
a. încasări din manifestaţii sportive, prestări de servicii, drepturi televiziune;
b. încasări din contracte de sponsorizare, reclamă şi publicitate sportivă, precum şi din alte contracte pentru realizarea de venituri, încheiate cu parteneri români sau străini;
c. chirii pentru baze sportive;
d. cotizaţii şi taxe, indemnizaţii de transfer, contribuţii bănesti sau în natură;
e. drepturi obţinute din contractele sportivilor şi tehnicienilor români care activează în străinătate;
f. vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;
g. donaţii şi contribuţii în bani sau natură, de la persoanele fizice, juridice române sau străine;
h. alte surse, în condiţiile legii.
B. SUBVENŢII PRIN TRANSFER DE LA BUGETUL PUBLIC acordate de ANS, alte ministere şi COSR pentru susţinerea financiară a unor programe sau subprograme de pregătire şi participare în competiţii oficiale interne şi internaţionale.
(5) Fondurile în lei şi valută ale Federaţiei se păstrează în conturi bancare proprii, în condiţiile legii .
(6) Folosirea mijloacelor materiale şi a fondurilor se face corespunzător hotărârilor Adunării Generale şi respectiv Consiliului Director, cu respectarea legislaţiei şi a normelor financiare în vigoare.
ART. 35. REGULAMENTUL FINANCIAR
(1) Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an.
(2) Bugetul F.R.Şah se stabileşte în moneda naţională. În cazuri excepţionale, Contabilul are puterea ca, în acord cu Preşedintele, să modifice într-un alt sistem monetar, în conformitate cu legislaţia română în vigoare. În cazuri excepţionale, Contabilul este autorizat să transfere administrarea financiară într-o altă localitate, cu respectarea legislaţiei române in vigoare.
(3) Toate conturile bancare ale F.R.Şah şi toate investiţiile trebuie să fie făcute întotdeauna în numele Federaţiei.
(4) Managementul economic trebuie să se conducă pe baza raportului anual al bugetului, prezentat de trezorier şi aprobat de Adunarea Generală.
(5) Contabilul supune analizei şi aprobării Adunării Generale bilanţul economic şi raportul venituri şi cheltuieli (însoţite de documentaţia economică necesară, dacă este solicitată) împreună cu Raportul Cenzorului înregistrat în urma verificării. După prezentarea Raportului, examinarea şi aprobarea acestuia de Adunarea Generală, contabilul este descărcat de obligaţiile sale financiare pentru anul respectiv, cu respectarea legislaţiei române în vigoare.
(6) Fiecare membru va plăti cotizaţia anuală de membru, stabilită de Adunarea Generală, înainte de data de 1 martie a fiecarui an.
(7) Cuantumul cotizaţiei, taxelor, vizelor, contribuţiilor şi obligaţiilor membrilor va fi stabilit de Adunarea Generală prin norme privind regimul taxelor, cotizaţiilor şi vizelor în care sunt incluse şi principiile financiare ale F.R.Şah.
(8) Federaţia Română de Şah va institui un FOND PERMANENT DE DEZVOLTARE, care va fi administrat independent de bugetul anual al F.R.Şah, cu respectarea legislaţiei române în vigoare. Contabilul este nominalizat să instituie acest fond permanent într-un cont special (deschis în moneda naţională şi în valută) în care vor fi depuse sponsorizări, donaţii şi contribuţii cu destinaţia: pentru promovarea şi propagarea şahului, pentru situaţii excepţionale în cazuri de necesitate sau de calamitate.
(9) Donaţiile pentru F.R.Şah vor fi făcute cu specificaţia: F.R.ŞAH FOND PERMANENT şi vor fi achitate în moneda naţionala sau în valută. Toate cheltuielile achitate din acest cont special vor fi înregistrate numai prin documente bancare, fără plăţi în numerar.
(10) Tranzacţiile bancare vor fi semnate de două persoane, contabilul şi una dintre următoarele oficialităţi: Preşedintele (dacă este ordonator de credite) sau Secretarul general.
(11) DREPTURI EXCLUSIVE care aparţin Federaţiei Române de Şah:
a. dreptul asupra imaginii de grup sau de individualitate, statică sau în mişcare a sportivilor în echipament de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în numele Federaţiei;
b. dreptul de folosinţă asupra emblemei/siglei proprii;
c. dreptul de reclamă, publicitate şi de televiziune în competiţii pe care le organizează sau la care participă, după caz.
Drepturile mai sus menţionate pot fi cesionate de Federaţia Română de Şah, în condiţiile legii.
Orice persoană fizică sau juridică interesată de activitatea şahistă poate intra în relaţie contractuală cu Federaţia Română de Şah.
ART. 36. EXERCIŢIUL FINANCIAR
(1) Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se termină la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepţia primului exerciţiu financiar care începe la data constituirii Federaţiei Române de Şah ca persoană juridică de drept privat.
ART. 37. AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE
(1) Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Federaţiei se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de Consiliul Director, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 38. EVIDENŢA CONTABILĂ
(1) Federaţia Română de Şah va organiza şi va conduce evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale şi va întocmi bilanţul contabil cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
(2) În termen de 15 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a membrilor, o copie de pe bilanţul contabil, împreună cu raportul Consiliului Director, raportul cenzorilor şi procesul verbal al Adunării Generale se vor depune la Administraţia financiară competentă. După vizarea bilanţului contabil de către Administraţia financiară, documentele menţionate mai sus se vor depune la oficiul Registrului Sportiv şi la ANS.

CAPITOLUL IX
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

ART. 39. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE
(1) Modificarea formei juridice a Federaţiei Române de Şah se poate face numai în
conformitate cu prevederile legale şi prevederile prezentului Statut.
ART. 40. DIZOLVAREA
(1) F.R.Şah va fi dizolvată în următoarele cazuri:
a. imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;
b. reducerea numărului de membri afiliaţi la 2;
c. deschiderea procedurii falimentului;
d. alte situaţii prevăzute de lege.
(2) În caz de dizolvare a Federaţiei Române de Şah, Adunarea Generală a membrilor, sau după caz, instanţa de judecată va decide lichidarea administrativă sau falimentul. Hotărârea de dizolvare va fi luată în unanimitate de voturi de către membrii Adunării Generale.
(3) Falimentul Federaţiei Române de Şah şi repartizarea patrimoniului se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL X
LITIGII

ART. 41. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
(1) Toate litigiile născute în legatură cu interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului Statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă de instanţele sportive, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente în România.
(2) Litigiile de orice fel apărute între Federaţia Română de Şah şi persoane fizice şi juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. Părţile pot alege şi calea arbitrară.

CAPITOLUL XI
RELAŢIA F.R.ŞAH CU ANS

ART. 42. ÎNDRUMARE ŞI CONTROL, AUTORIZĂRI ŞI AVIZĂRI
(1) În conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi cu Regulamentul de aplicare a acesteia şi cu completările cu legislaţia română în vigoare, aplicabile Federaţiilor sportive naţionale, activitatea Federaţiei Române de Şah se desfăşoară sub îndrumarea ANS, care supraveghează şi controlează respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în Statutul propriu, în actul constitutiv şi în normele şi reglementările F.R.Şah.
(2) ANS numeşte un delegat al său în cadrul Federaţiei Române de Şah care are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organelor de conducere ale F.R.Şah care contravin actului de constituire şi Statutului F.R Şah, contractelor încheiate cu ANS, legilor, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(3) Delegatul ANS participă cu drept de vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administrare ale Federaţiei, întocmind un proces verbal pe care îl comunică organelor de conducere ale F.R.Şah şi ANS. Organele de conducere ale F.R.Şah sunt obligate să repună în discuţie problemele care fac obiectul hotărârilor suspendate. În caz de refuz din partea organelor de conducere şi administrare ale Federaţiei, delegatul ANS va aduce la cunoştinţa Preşedintelui ANS, care va decide în condiţiile legii.
(4) În raport cu F.R.Şah, delegatul ANS poate exercita şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
(5) ANS avizează expres: constituirea unei singure Federaţii naţionale pentru o ramură de sport, afilierea Federaţiei naţionale la foruri sportive mondiale şi europene, modificarea Statutului Federaţiei şi a actului său constitutiv.
(6) ANS autorizează afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate.
(7) ANS autorizează participarea reprezentativelor naţionale la Campionatele mondiale, europene şi regionale în baza cererii scrise a Federaţiei.
(8) ANS autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a Campionatelor mondiale, europene şi regionale, în următoarele condiţii:
a. angajarea de negocieri cu organismele sportive internaţionale privind acceptarea candidaturii Federaţiei de organizare în România se poate face numai cu aprobarea prealabilă a ANS;
b. aprobarea de depunere a candidaturii Federaţiei se acordă dacă sunt respectate următoarele condiţii: prezentarea devizului de cheltuieli şi a surselor de acoperire a cheltuielilor; prezentarea angajamentului scris al deţinătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfăşoare competiţia, care să confirme asigurarea condiţiilor necesare; prezentarea programului de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei.
(9) F.R.Şah poate greva sau înstrăina bunuri mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe, sau poate schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea ANS
(10) Supravegherea şi controlul exercitat de ANS nu se pot substitui controlului propriu.

CAPITOLUL XII
DISPOZIŢII FINALE

(1) Prezentul Statut poate fi modificat în condiţiile legii, prin act adiţional, ca urmare a hotărârilor luate de Adunarea Generală pe baza propunerilor făcute de Preşedinte, Consiliul Director, Directorat sau oricare dintre membrii afiliaţi. Sunt necesare 2/3 de voturi din cvorumul Adunării Generale pentru ca modificările la Statut să fie efective.
(2) Prevederile Statutului, Regulamentelor, normelor şi reglementărilor F.R.Şah sunt obligatorii pentru toţi membrii F.R.Şah.
(3) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legislaţiei române în vigoare, aplicabile Federaţiilor sportive naţionale, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică.

Adoptat de către Adunarea Generală a Federaţiei Române de Şah din 15 aprilie 2006 (Predeal), cu modificările aprobate în Adunarea Generală a Federaţiei Române de Şah din 16 martie 2008 (Bucureşti).

Intrat în vigoare prin Hotărârea Secţiei a IV-a civilă a Tribunalului Bucureşti, pronunţată la dosarul nr.10697/3/2009 în şedinţa publică din 13 august 2009.

Menţionăm că după adoptarea modificărilor la Statut, denumirea forului tutelar al Federaţiei Române de Şah s-a schimbat din Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) în Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.221 / 23.12.2008, apoi în Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Sport din cadrul Ministerul, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform Hotărârii de Guvern nr.81 / 9.02.2010.